Follow

ฉันลืมรหัสผ่าน

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณและต้องการที่จะตั้งค่าใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • บนหน้าจอเข้าสู่ระบบแตะที่ "ลืมรหัสผ่าน" ในมุมด้านล่างขวา
  • ใส่อีเมลที่ถูกต้อง
  • ยืนยันขั้นตอนโดยการแตะ "รีเซ็ตรหัสผ่าน"
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

1 Comments

  • 0
    Avatar
    อภิชาติ วงศ์เศรษฐกุล

    เลขคุณคือ

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk